Handelsbetingelser

1. Anvendelse
Proud2work's salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvor der henvises til ” Proud2work's salgs- og leveringsbetingelser”.

2. Tilbud
Skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering, med mindre anden frist fremgår af tilbuddet, eller på anden måde er skriftligt aftalt mellem kunden og Proud2work.

3. Ordrer
Kun bestilling af ydelser, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Proud2work eller kundens skriftlige bekræftelse af tilbud fra Proud2work er bindende.

4. Levering
Detaljer omkring ydelsen og levering vil fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen eller andre beskrivelser fra Proud2work.

5. Reklamation
Reklamation over mangler i Proud2work's ydelser må fremsættes skriftligt inden 10 kalenderdage fra den dato, ydelsen er leveret.

6. Priser/betaling
Priser er som anført i tilbudet og er angivet i DKK, med mindre andet fremgår af tilbudet.
Priser for standardydelser fremgår af Proud2work's prislister.
Priser er anført ekskl. moms.
Proud2work fremsender faktura til den med kunden aftalte faktureringsadresse.
Betalingsbetingelser fremgår af faktura.
Betaler kunden ikke faktura rettidigt, beregner Proud2work's sig morarenter fra forfaldsdato i henhold til de til enhver tid gældende regler i renteloven.

7. Forsikring
Kunden eller dennes arbejdsgiver må selv søge dækning for indtægtstab gennem egen forsikringsdækning.

8. Force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter den i ordrebekræftelsen eller tilbudet angivne dato og forinden ydelsens levering:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, oversvømmelse, vandskade, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, krig, terror eller trussel herom mobilisering eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen i førnævnte punkt omhandlende omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører indenfor rimelig tid, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.


9. Tvistigheder
Såfremt der opstår uenighed mellem Proud2work og Kunden, som ikke kan bilægges i mindelighed, henvises sagen til retsafgørelse ved dansk domstol og ved anvendelse af dansk ret, idet retten i Horsens skal være eneste rette værneting hvor sagen skal anlægges i første instans og med ret til appel til Vestre Landsret.